Recyklace vody aneb jak bojovat proti vyšším cenám vodného a stočného

Recyklace vody aneb jak bojovat proti vyšším cenám vodného a stočného

Vzrůstající ceny vodného a stočného či dlouho panující sucho − to jsou hlavní problémy v zásobování pitnou vodou. Naléhavé výzvy řeší především český průmysl. Právě tomu by měl pomoci rozšiřující se trend recyklace vody. Vedle využívaní dešťové vody a budování mokřadů má recyklace své uplatnění také jako efektivní a ekologický nástroj v produkci kvalitní vody, která se dá dále zpracovávat.

Co je to recyklovaná voda

Recyklovanou se nazývá voda, která prošla procesem čištění odpadních vod. Zpravidla se vrací zpět do vodních toků i přesto, že by se mohla dále využívat v domácnostech, hotelech, na zavlažování nebo v průmyslu.

Recyklace vody v rodinných domech a menších provozovnách

Existující technologie jsou schopné čistit tzv. šedou vodu, což je voda vytékající z koupelny, prádelny nebo kuchyně, která nesmí obsahovat fekálie a moč. Ta je nejprve pomocí filtru zbavena všech mechanických nečistot a dále dochází k biologickému odstranění nečistot a filtraci přes membránu. Vyčištěná voda je přečerpávána do akumulační nádrže, odkud se používá hlavně na splachování WC nebo zalévání zahrady.

Kromě ekologického aspektu se recyklace šedé vody vyplatí i finančně vzhledem k tomu, že průměrná rodina vyprodukuje téměř 200 litrů šedé vody denně. Nezanedbatelnými producenty šedé vody jsou i hotely, fitness centra nebo bazény.

Recyklace vody v průmyslu

Mezi největší spotřebitele pitné vody patří:

  • Potravinářský průmysl
  • Chemický průmysl
  • Kovoobrábění
  • Výroba plastů
  • Chladící procesy ve strojírenství
  • Farmaceutický průmysl
  • Myčky aut

Téměř každé průmyslové odvětví produkuje odpadní vody, které bez další úpravy nesmějí být svedeny do kanalizace. Jednou z možností, jak odpadní vody vyčistit, je princip vakuové destilace pomocí vakuových odparek. Vakuová destilace se tomuto procesu říká, jelikož probíhá za sníženého tlaku, díky čemuž se voda odpařuje již při nižších teplotách a je tím snížena energetická náročnost.

Destilací získáme přečištěnou a demineralizovanou vodu. Ta může být vypuštěna do kanalizačního řádu nebo dále využívána v technologických procesech.

Recyklace vody v průmyslu
Příklad – schéma recyklace vody v průmyslovém podniku

Koncentrát obsahující těžké kovy, soli nebo olejnaté látky může být v některých případech dále zpracováván. Pokud ho podnik však nevyužije, musí být ekologicky zlikvidován.

Tato technologie má svá úskalí, nelze ji použít k vyčištění vody, která obsahuje například ředidla. Nejvíce se vakuová destilace používá při oplachovacích procesech při galvanickém pokovování, kalení vody u solných lázní nebo čištění obalů.

Výhody membránových technologií

Další možností je použití nanofiltračních membránových technologií, které patří mezi dobře zavedené a spolehlivé procesy. Velký potenciál membrán biorekatorů spočívá hlavně v tom, že dokážou zachytit suroviny pro další použití. Zachycené látky lze znovu zpracovat (pokud to jejich charakter samozřejmě dovoluje) a vodu lze použít například na omývání součástek.

V tomto membránové biotechnologie představují zajímavou alternativu k biologickému nebo chemickému čištění. V principu se jedná o biologickou čistírnu, kde je dosazovací nádrž nahrazena membránovou vestavbou. Do systému lze zařadit i krok dezinfekce, což ale není vždy nutné.

Membránový box
Membránový box za provozu a při čištění

Parametry recyklované vody

Pro zhodnocení kvality recyklované vody jsou určující hodnoty BSK5 a obsah bakterie Escherichia coli. BSK5 je biologický ukazatel znečištění, jehož hodnota se odvíjí od toho, jak dlouho lze vodu skladovat než v ní začnou probíhat rozkladné procesy. Kvalitně vyčištěnou vodu lze bez obav skladovat i několik týdnů.

Potenciál recyklace vody

V některých zemích (Japonsko, Austrálie) je povinnost recyklace vody ukotvená v zákoně. I když se ceny čističek mohou vyšplhat až na několik desítek milionů korun, recyklace se vyplatí, neboť množství vody produkované v chemickém či potravinářském průmyslu je obrovské – ročně jí odteče do kanalizace téměř 260 milionů krychlových metrů.

Poptávka po systémech na úpravu šedé vody proto stále narůstá společně s rostoucí průmyslovou výrobou, jejíž požadavky na vodu z povrchových zdrojů neustále stoupají. V domácnostech zase recyklace v kombinaci s dešťovou vodou představuje významné ušetření nákladů na bydlení.

Která technologie je pro konkrétní firmu nejvýhodnější určí takzvaný vodní audit, který nalezne optimální řešení pro každé využití. Vodu tak recykluje například mladoboleslavská automobilka. K využívání recyklované vody pomůže i zákon schválený Evropským parlamentem z května roku 2020.


Zajímá Vás více nebo se chcete na něco zeptat?


Komentovat